Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring van:

Juresta Card B.V.
Europaweg 204
7336 AR Apeldoorn
Telefoon: 055-5383000
E-mail: info@juresta.nl
K.v.K.-nummer: 08052164

Door gebruik te maken van onze website (www.juresta.nl) laat u bepaalde gegevens achter. Daarnaast verzamelen en verwerken wij gegevens indien u gebruik maakt van onze dienstverlening. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij hechten veel waarde aan het aspect privacy. Deze privacy- en cookieverklaring informeert u wat ons beleid is wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze dienstverlening.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks en vrijwillig door u worden opgegeven of waarvan bij de opgave duidelijk is dat u deze aan ons verstrekt om te verwerken, bijvoorbeeld omdat wij deze nodig hebben voor onze dienstverlening aan u. Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik. Als het gaat om persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerken wij uw persoonsgegevens conform deze verordening en melden wij eventuele inbreuken op de beveiliging van uw persoonsgegevens ook conform deze verordening.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens?
Wij kunnen uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. Om onze diensten/producten aan u te kunnen leveren;
 2. Voor onze bedrijfsvoering/marketing doeleinden;
 3. Het goed en gebruiksvriendelijk laten functioneren van onze website.

Welke gegevens verwerken wij voor het leveren van onze diensten/producten?
Ten behoeve van de levering van onze diensten/producten verwerken wij de volgende (persoons)gegevens van u, voor zover u deze gegevens aan ons heeft verstrekt:

 1. Bedrijfsnaam;
 2. Adres en plaatsnaam onderneming;
 3. Telefoonnummer, mobiel nummer en/of faxnummer;
 4. Mailadres, website;
 5. Rechtsvorm en K.v.K.-nummer;
 6. IBAN-nummer en BIC Code;
 7. Naam, telefoonnummer en mailadres van de contactpersoon/contactpersonen binnen uw onderneming.

Welke gegevens verwerken wij voor onze bedrijfsvoering/marketingdoeleinden?
Voornoemde (persoons)gegevens worden door ons ook gebruikt ten behoeve van ons relatiemanagement en het uitvoeren van onze (klant)administratie

Daarnaast kunnen wij bovenstaande gegevens gebruiken om u te informeren over onze (overige) diensten/producten.

Welke gegevens verwerken wij voor/op onze website?
U kunt op onze website een formulier invullen indien u wilt dat wij contact met u opnemen, een afspraak wilt maken, een vraag heeft of nader geïnformeerd wilt worden over onze producten en diensten. Daarbij vragen wij u de volgende (persoons)gegevens te vermelden:

 1. Bedrijfsnaam;
 2. Naam contactpersoon eventueel aangevuld met “dhr.” of “mevr.”;
 3. Postcode;
 4. Telefoonnummer/mobiel nummer;
 5. Mailadres;
 6. Wat uw relatie is met ons (bijvoorbeeld klant, debiteur of geïnteresseerd in Juresta);
 7. Wat uw vraag of opmerking is.

De hierbij door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor u het formulier invult.

Cookies
Daarnaast maken wij op onze website gebruik van een zogenaamde analytische cookie via de dienst Google Analytics. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers van onze website, de bezochte pagina’s op onze website, de verkeersbronnen (komt u bijvoorbeeld direct op onze website terecht of bent u via een link op een andere website naar onze website gegaan?) en andere essentiële informatie waarmee wij onze website kunnen verbeteren voor de bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon/bezoeker.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Onze medewerkers hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden. Wij verstrekken uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij: dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een tussen u en ons gesloten overeenkomst; of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; dan wel wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een bevel van het daartoe bevoegd gezag.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens evenals ongeoorloofde toegang tot uw gegevens tegen te gaan.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zolang dit nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden, behoudens gevallen waarin wij op grond van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren of deze niet mogen verwijderen.

Websites van derden
Indien op onze website een link is opgenomen naar een website van een derde, is deze privacy- en cookieverklaring niet van toepassing op die website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare en veilige manier met uw gegevens omgaat en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van/schade die u lijdt door de wijze waarop deze derde met uw gegevens omgaat. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze derde/van de betreffende website te lezen voordat u gebruik maakt van de website.

Wat zijn uw rechten?
De Algemene verordening gegevensbescherming geeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: recht op inzage, aanpassing of het verwijderen van uw gegevens; recht op beperking; recht op verzet; recht op dataportabiliteit.

Wat houden deze rechten in?


Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering mailen aan info@juresta.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk binnen één maand - op uw verzoek.

Recht op beperking
Dit recht houdt in dat u de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk kunt laten ‘stil zetten’ (opschorten). U heeft dit recht, indien u: van mening bent dat uw gegevens niet correct zijn of de verwerking van uw gegevens onrechtmatig/onnodig is, maar deze gegevens in verband met uw juridische positie niet gewist kunnen worden (u heeft de gegevens bijvoorbeeld nog nodig voor een instelling of de onderbouwing van een rechtsvordering); bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking (zie hierna: “recht op verzet”).

Indien u gebruik maakt van dit recht, mogen wij uw gegevens - tijdelijk - niet meer verwerken, maar alleen nog opslaan tot duidelijk is of uw standpunt terecht is. Ditzelfde geldt voor verwerkers die in onze opdracht uw gegevens verwerken. Wij zullen hen alsdan informeren.

Recht op verzet
Het recht op verzet houdt in dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy verklaring. Indien wij niet een dwingend gerechtvaardigd belang hebben om de verwerking van uw gegevens voort te zetten of deze gegevens (nog enige tijd) te moeten bewaren, staken wij de verwerking en wissen wij uw gegevens.

Recht op dataportabiliteit
Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van de gegevens) houdt in dat u om een kopie kunt vragen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. De kopie moeten wij in een gangbare vorm aan u beschikbaar stellen, zodat u deze - bijvoorbeeld - elders kunt (laten) verwerken. Dit recht ziet alleen op persoonsgegevens die wij verwerken 1) op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of 2) welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Eventuele wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Tot slot
Wij nemen de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens serieus. Mocht u desondanks van mening zijn dat wij handelen in strijd met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming vernemen wij dat graag van u. U kunt ons bereiken via onze contactgegevens zoals vermeld bovenaan deze privacy verklaring. Wij kunnen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Komen we er toch niet uit, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (zie hiervoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website laat u bepaalde gegevens achter. Daarnaast verzamelen en verwerken wij gegevens indien u gebruik maakt van onze dienstverlening. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij hechten veel waarde aan het aspect privacy en informeren u graag nader. Lees meer over dit onderwerp in onze privacy- en cookieverklaring.