Controleer uw algemene voorwaarden in 5 stappen

Met behulp van onderstaande vragenlijst geven wij u een indicatie van de kwaliteit van uw voorwaarden. De vragen zijn gebasseerd op een deel van de onderwerpen waarop onze juristen toetsen. De uitkomst is slechts een indicatie en biedt geen juridische zekerheid.

Met een deskundige bedoelen wij hier bijvoorbeeld uw branchevereniging, een advocaat of een juridisch specialist.
U kunt niet volstaan met het uitsluiten van (al) uw aansprakelijkheid. Regelingen inzake overmacht, garanties en klachten zijn impliciet ook regelingen van uw aansprakelijkheid. Het is dus van belang alle voornoemde aspecten geregeld te hebben.
Per 1 juli 2012 gelden er nieuwe regels voor de hoogte en soort van de buitengerechtelijke incassokosten. Op grond van deze wetswijziging kunt u niet langer een vast bedrag of vast percentage hanteren voor de incassokosten die u aan uw debiteuren in rekening wilt brengen. De wetswijziging gaat uit van een verplichte staffel met percentages, waarbij het percentage lager wordt naarmate het te vorderen bedrag hoger wordt.
Volgens de wet dient u uw algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden mee te sturen bij uw offertes of opdrachtbevestigingen. Met een verwijzing naar algemene voorwaarden die door u gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel of door aan te geven dat u de algemene voorwaarden op verzoek van uw koper of opdrachtgever aan hem zult toezenden voldoet u in beginsel niet aan de wettelijke vereisten. Uw algemene voorwaarden zijn dan niet van toepassing.

Maakt u uw algemene voorwaarden op de juiste wijze toepasselijk? 

Zijn de nieuwe regels op het gebied van buitengerechtelijke incassokosten opgenomen in uw betalingsartikel? Dit is met name van belang wanneer u zaken doet met consumenten.  

Is in uw algemene voorwaarden uw aansprakelijkheid goed  
geregeld?

Door wie zijn uw algemene voorwaarden opgesteld? 

Zijn uw algemene voorwaarden ouder dan 3 jaar?

1
2
2
3
3
4
4
5
5